Vedtægter

1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for børn med angst. Foreningen blev stiftet den 11. april 2015.

Stk.2. Foreningen for børn med angst er en selvstændig foreningen under SIND.

Stk.3. Foreningen har hjemstavn i Roskilde Kommune.

2. Formål

Stk1 Formålet med Foreningen er at hjælpe børn med angst og deres forældre, til at få en lettere vej gennem det etablerede system. Foreningen vil arbejde for at sikre at børn og forældre altid kan finde hjælp og støtte, blandt andet ved hjælp af information på foreningens website.

Stk. 2 Foreningen vil arbejde for at få skabt forståelse og tolerance for børn med angst og deres forældre/pårørende

3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside.

Stk. 3. Børn med Angst, der er en selvstændig forening, er i SIND en landsdækkende SIND-aktivitet, der udøver aktiviteter indenfor SINDs formål med særligt fokus på børn med angst og deres pårørende.

Stk. 4. Alle medlemmer af Foreningen for Børn med Angst er også medlemmer af SIND og har derved alle de muligheder i SIND, som alle andre SIND-medlemmer også har.

Alle medlemmer af SIND, der har interesse for børn med angst, har mulighed for medlemskab af Foreningen for Børn med Angst.

Børn med Angst kan ikke opkræve kontingent. Foreningen for Børn med Angsts medlemmer opkræves samme kontingent som andre medlemmer af SIND.  

4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved opslag i Foreningens Facebook gruppe, med henvisning til Foreningen hjemmeside. 

.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan godt stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af stemmetællere

Valg af dirigent

Valg af referent

Godkendelse af dagsorden

Formandens beretning

Regnskabsaflæggelse

Budgetfremlæggelse

Behandling af indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer og  2 suppleanter

Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant hvis muligt

Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der gerne må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal / pointmetoden / prioriteringsmetoden.

5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.  Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformanden og 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 6 Bestyrelsen kan til medlemmer af foreningens daglige ledelse yde en godtgørelse til dækning af eventuelt indtægtstab m.m..

7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår er 11/4 - 31/12 2015.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Stk. 3. Der henvises i øvrigt til den mellem Foreningen og Sind indgåede samarbejdsaftale.

9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamling-er, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Stk. 3. Foreningen kan nedlægges af et flertalt i bestyrelsen, hvis stk. 1 ikke kan lade sig gøre.